ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

شناسه زیرخدمت

جزئیات خدمت

سامانه ملی خدمات دولت

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های برق منطقه ای(13032117000)

تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117100

3.jpg
11.png

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117101

 3.jpg
11.png

صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117102

3.jpg
11.png

صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117103

3.jpg
11.png

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117104

3.jpg

11.png

ارائه سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117105

3.jpg
11.png

2

ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های برق منطقه ای(13032118000)

افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118100

3.jpg
11.png

کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118101

3.jpg 11.png

کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118102

3.jpg
11.png

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118103

3.jpg
11.png

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های برق منطقه ای

13032118104

3.jpg

11.png

آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118105

3.jpg

11.png

قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118106

3.jpg

11.png

وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118107

3.jpg
11.png

تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118108

3.jpg
11.png

ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118109

3.jpg
11.png

اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118110

3.jpg

11.png

3

ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای(13032119000)

برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای

13032119101

3.jpg
11.png

4

رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق(13032120000)

رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق

13032120000

3.jpg
11.png

5

ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای(13032122000)

ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای

13032122000

3.jpg
11.png
 
 
 
 
 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0