شماره پیام کوتاه : ............................................................................................................................ ۳۰۰۰۲۹۰۱۱۳

    شماره تماس بازرسی : .................................................................................................... ۳۳۱۱۰۲۳۶۵- ۰۲۳

    شماره نمابر : ....................................................................................................................... ۳۳۳۳۱۸۹۵ - ۰۲۳

     پست الکترونیک : ........................................................................................... h_albooyeh[at]semrec.co.ir 

    صندوق پستی دفتر بازرسی :  ..................................................................................................۳۹۴- ۳۵۱۳۵

   کد پستی شرکت برق منطقه ای سمنان : ........................................................................۴۶۱۷۱- ۳۵۱۹۶

 

« کلیه اخبار و اطلاعات دریافتی در حراست و بازرسی به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند »


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0