مسئول دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : فرزان بهاریان - مرتضی نوحی
تلفن : 33329143-023
فکس :33321932-023
ایمیل :modiriat[at]semrec.co.ir
آدرس : سمنان بلوار قدس خیابان برق- شرکت برق منطقه ای سمنان
 
 
 مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

نام و نام خانوادگی : سمیه ریاضی
تلفن : 33328534-023
فکس : 33321932-023
ایمیل : rpd[at]semrec.co.ir
آدرس : سمنان بلوار قدس خیابان برق- شرکت برق منطقه ای سمنان
 
 
 مسئول دفتر معاونت طرح و توسعه


نام و نام خانوادگی : خانم مرضیه برهانی، خانم مریم خالصی
تلفن : 33334913-023
فکس : 33321932-023
ایمیل :dddm[at]semrec.co.ir
آدرس : سمنان بلوار قدس خیابان برق- شرکت برق منطقه ای سمنان
 
 
  مسئول دفتر معاونت بهره برداری


نام و نام خانوادگی : علی صوفیادی
تلفن : 33453240-023
فکس : 33446565-023
ایمیل :
آدرس : سمنان بلوار بسیج ،بلوار کاشف، میدان الغدیر ساختمان دیسپاچینگ
 
 
 مسئول دفتر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : ابراهیم کرکه آبادی
تلفن : 33341267-023
فکس : 33321932-023
ایمیل : rbs[at]semrec.co.ir
آدرس:  سمنان بلوار قدس خیابان برق- شرکت برق منطقه ای سمنان
 
 
  مسئول دفتر معاونت مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : وحید موسوی – منیره معصومیان
تلفن : 33325023-023
فکس :33321932-023
ایمیل :mali[at]semrec.co.ir
آدرس: سمنان بلوار قدس خیابان برق- شرکت برق منطقه ای سمنان
 
 
  مسئول دفتر معاونت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی : اقای محسن ذوالفقاری
تلفن : 33350074-023
فکس :33321932-023
ایمیل :personel[at]semrec.co.ir
آدرس: سمنان بلوار قدس خیابان برق- شرکت برق منطقه ای سمنان
 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0