انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت برق منطقه ای

قرار داد خرید تضمینی برق با شرکت برق منطقه ای:

مراحل عقد قرارداد

الف) ارسال درخواست کتبی عقد قرارداد به شرکت برق منطقه ای و یا ارسال نامه درخواست انعقاد قرارداد (به انضمام شماره تماس ثابت و همراه سرمایه گذار )

ب) دریافت متن قرارداد خرید تضمینی 

ج) تکمیل متن قرارداد و جداول آن بر استفاده از دستورالعمل ها و راهنمای تکمیل قرارداد که در ذیل آورده شده است

د) ارسال متن قرارداد، جداول تکمیل شده، و تصویر(اسکن شده) اسناد و مدارک مورد نیاز

ه) بررسی قرارداد و جداول آن توسط شرکت برق منطقه ای و تنظیم نهایی آن

و) ارسال متن نهایی قرارداد به صورت pdf توسط شرکت برق منطقه ای برای سرمایه گذار جهت امضای نهایی

ز)  ارسال 5 نسخه امضاء شده قرارداد توسط سرمایه گذاربه شرکت برق منطقه ای به انضمام اسناد مثبته که در ذیل آورده شده است

ر) امضای خریدار توسط شرکت برق منطقه ای و ابلاغ به سرمایه گذار
 

 دستورالعمل های مورد نیاز برای تکمیل قرارداد

1- دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک
2- دستورالعمل اتصال مولدهای مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروی برق
3- رویه اجرایی صدور تاییدیه فنی مولدهای مقیاس کوچک
4- رویه اجرایی محاسبه متوسط هزینه متغیرمولدهای مقیاس کوچک
5- رویه اجرایی محاسبه بازده الکتریکی موثر
 
راهنمای تکمیل قرارداد

1- تکمیل فایل  Word قرارداد

بخش هایی در موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی تکمیل گردد که شامل دو قسمت می باشد.
1-1- گزینه های انتخابی: این گزینه ها در درون علامت های "{}" قرار دارند و سرمایه گذار می بایست یکی از دو گزینه موجود را انتخاب نماید.
1-2- گزینه های تکمیلی: این گزینه های به صورت جای خالی در قرارداد وجود دارند و سرمایه گذار می بایست با توجه به شرایط مولد، ساختگاه، اتصال به شبکه و ... اقدام به تکمیل آن نماید.


2-تکمیل جداول قرارداد
کلیه جداول توسط سرمایه گذار می بایست تکمیل و برای خریدار ارسال گردد در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است:
2-1- جداول 1، 2، 3، 4 و 6 به صورت کامل توسط سرمایه گذار تکمیل خواهد شد.
2-3-در جدول 2، مولدهای با سوخت ترکیبی(ترکیب همزمان گاز و گازوئیل) به عنوان مولد گاز سوز شناخته شده و صرفا بخش مربوط به سوخت گاز را تکمیل می نمایند.
2-4- جدول 8 به عنوان نمونه اعتبار اسنادی آورده شده است و نیازی به تکمیل آن توسط سرمایه گذار نیست.

3- صحافی قرارداد

با توجه به احتمال تغییر برخی از صفحات قرارداد، از صحافی کردن، سیمی کردن، چسب زدن و ... قراردادهای پرهیز شود و قراردادها صرفا با استفاده تلق و شیرازه برای این شرکت ارسال گردد.

4-ترتیب قرارداد

 در نسخه های ارسالی ترتیب قرارگرفتن متن قرارداد به صورت زیر باشد:
4-1- موافقت نامه قرارداد
4-2-شرایط عمومی قرارداد
4-3-شرایط خصوصی قرارداد
4-4-جداول

اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرارداد (اسناد مثبته)

1- تصویر اساسنامه شرکت
تبصره: اشخاص حقیقی می بایست کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه دهند.

2- آخرین روزنامه رسمی شرکت که نشان دهنده اعضای هیات مدیره و صاحبان امضاء شرکت باشد.

3- آگهی تاسیس شرکت

4- کد اقتصادی شرکت

5-شناسه ملی

6- موافقت نامه یا پروانه احداث
تبصره: آن دسته از سرمایه گذارانی که پروانه احداث نداشته و قصد انعقاد قرارداد با موافقت نامه احداث را دارند می بایست علاوه بر مدارک ذکر شده، تائیدیه شرکت توزیع/ برق منطقه ای مبنی بر امکان اتصال ظرفیت مورد نظر به شبکه را نیز ارائه دهند.

7-تائیدیه فنی مولد از مرکز توسعه تولید پراکنده

8-تائیدیه شرکت گاز مبنی بر امکان واگذاری انشعاب گاز با حجم گاز مورد نیاز

9- تائیدیه سازمان محیط زیست مبنی بر امکان احداث مولد

10- ارائه مدارکی مبنی بر امکان در اختیارگرفتن زمین ساختگاه:
10-1- برای مولدهایی که در داخل پست احداث خواهند شد ،‌ تاییدیه برق منطقه ای یا شرکت توزیع مبنی برامکان واگذاری زمین
10-2-مولدهای خارج از پست ، ‌ارائه سند مالکیت یا اجاره زمین
10-3-مولدهای واقع در شهرک های صنعتی :ارائه موافقت نامه شهرک صنعتی مبنی بردراختیارگذاشتن زمین ساختگاه

11-شماره تلفن ثابت، شماره فاکس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی سرمایه گذار
اسناد فوق الذکر می بایست همراه با نسخه های تکمیل شده قرارداد که به امضاء سرمایه گذار رسیده است به معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای سمنان ارسال گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/04
تعداد بازدید:
882