كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان در مسابقات دارت ويژه كاركنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي استان سمنان خوش درخشيدند. .
1398/11/03
مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان به عنوان نايب رئيس انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران - شاخه سمنان انتخاب شد.
1398/11/01
مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان همزمان با بازديد از مراحل احداث پست 63.20كيلوولت اميركبير سمنان از پيشرفت فيزيكي عمليات احداث اين پست ، بالغ بر 70 درصد خبر داد.
1398/10/29
معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي سمنان از كاهش 20 درصدي حوادث شبكه انتقال در معاونت بهره برداري اين شركت خبر داد.
1398/10/28
انجمن علمي برق دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود از تاسيسات انتقال و فوق توزيع برق شركت برق منطقه اي سمنان بازديد كردند.
1398/10/28
در جلسه شوراي پدافند غير عامل استان سمنان، معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان ، از مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان و رئيس كارگروه انرژي پدافند غيرعامل استان سمنان تقدير كرد .
1398/10/28
شركت برق منطقه اي سمنان