اهداف و شرح وظایف دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد

  •  برنامه ریزی و تلاش در جهت بازاریابی و فروش انشعاب به متقاضیان فوق توزیع و انتقال
  • برنامه ریزی جهت ارتقاء سیستم قرائت  لوازم اندازه گیری  مشترکان
  • تدوین و اجرای برنامه بازرسی و کنترل  کنتورهای مشترکان
  • عملیاتی نمودن سیستم جامع خدمات مشترکان و ارائه  راهکارهای موثر جهت ارتقاء آن
  •  ایجاد تعامل موثر  بین شرکت ، متقاضیان و مشترکان
  • برنامه ریزی جلب مشارکت صنایع در کاهش پیک
  • نظارت بر نحوه مصرف مشترکان صنعتی و انطباق آن با استانداردهای الگوی مصرف
  • پیگیری جهت عملیاتی نمودن سهم شرکت در پیک شبکه و تهیه گزارشات مرتبط
  • نظارت و پیگیری ممیزی انرژی صنایع
  • برنامه ریزی جهت آگاهی سازی مشترکان صنعتی تحت پوشش به منظور اصلاح الگوی مصرف  برق
  • برنامه ریزی و پیگیری  وصول مطالبات حاصل از فروش انشعاب و انرژی
  • بکارگیری فناوری اطلاعات و ارئه راهکارهای عملی جهت فروش انرژی و وصول مطالبات


  6.1.4.0
  گروه دورانV6.1.4.0