آیا از برنامه خاموشی تابستان 1401 رضایت داشتید؟  
  متن پیام:  
  ارسال

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0