رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان اعلام کرد:

تشکیل کارگروه مانع زدایی ها در صنعت آب و برق استان سمنان

کارگروه مانع زدایی ها در صنعت آب و برق استان تشکیل شد.

مهندس سید علی اکبر صباغ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان با اعلام این خبر گفت: به منظور اقدام عملی در مسیر تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری ( تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها ) نامگذاری گردیده و براساس مصوبه جلسه اخیر شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان ، کار گروه مانع زدایی ها با هدف احصاء موانع موجود برای ارائه خدمات بهتر صنعت آب و برق استان به واحدهای تولیدی و کارآفرینان ، همچنین ارئه پیشنهاد و راهکارهای عملی به این شورا تشکیل شده است .

مهندس صباغ با اشاره به اهمیت تامین انرژی برای توسعه اقتصادی و تولیدی استان افزود :صنعت آب و برق استان سمنان همواره با بهره گیری از توان تخصصی و مدیریتی کارکنان متعهد خود با وجود تمامی محدودیتهای موجود، بهبود بهره وری در ارائه خدمات را سرلوحه کار خود قرار داده و در سالجاری نیز با توجه به نامگذاری سال که بسیار جامع و کامل می باشد در این مسیر همچون گذشته گام برمی دارد.

 علیرضا امینیان معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان و دبیر شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان با اشاره به شرح وظایف این کارگروه گفت : شرح وظایف کارگروه مانع زدایی ها درصنعت آب و برق استان سمنان که با حضور معاونین و مدیران ارشد شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو به فعالیت خواهند پرداخت عبارت است از:

 بررسی فرایندها ، دستورالعمل ها و روش های اجرایی با رویکرد شناسایی موانع و تسهیل در ارائه خدمات .

ارائه پیشنهادهای عملی برای رفع موانع شناسایی شده .

بررسی امکان کاهش بروکراسی اداری با رویکرد خدمت رسانی یکپارچه در صنعت آب و برق و تشکیل پنجره خدمت رسانی وزرات نیرو دراستان.

استفاده ازنظرات مشترکین،متقاضیان،کارآفرینان و سرمایه گذاران به منظور شناخت بهترموانع تولیددراستان

استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و محققین و پژوهشگران به منظور شناخت بهتر موانع تولید در استان

طرح موانع و راهکارها در شورای هماهنگی مدیران وزرات نیرو در استان سمنان به منظور بررسی بیشتر و ارائه طریق.

پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای هماهنگی مدیران وزرات نیرو دراستان سمنان در صنعت آب و برق یا سایردستگاه ها.

گفتنی است، ریاست این کارگروه به عهده یکی از معاونین بهره برداری شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو در استان و با تصویب شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو خواهد بود.

 
تاریخ:
1400/02/12
تعداد بازدید:
28
منبع: