پذیرش و چاپ مقاله کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان

 در مجله مطالعات مدیریت راهبردی 

مقاله کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در مجله مطالعات مدیریت راهبردی پذیرش و چاپ شد .

این مقاله با عنوان " مدل سازی پویای بهینگی زنجیره تامین صنعت برق کشور " توسط دکتر مجتبی امیدیان از معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان نوشته شد.

دکتر امیدیان کارشناس معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان ، هدف از ارائه این مقاله را مدل سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک پویایی های سیستم در صنعت برق دانست و افزود: مطالعه حاضر با استفاده از روش ترکیبی،یک رهیافت کیفی-کمی را برای تدوین و اعتباریابی مدل عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین از دیدگاه نخبگان صنعت برق ارائه می نماید.

وی گفت : در راستای تدوین و شناسایی عوامل بهینگی،از تحلیل مضمون و شبکه مضمونها با استفاده از نرم افزار نویو، الگوی کیفی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین طراحی شد. در بخش کمی نیز برای مدلسازی از روش پویایی سیستم استفاده شد و سپس داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار ونسیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شرایط مختلف بکارگیری مدل پویایی سیستم، شبیه سازی شده و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین صنعت برق بررسی گردید.

گفتنی است، این مقاله با همکاری دکتر یونس وکیل الرعایا و دکتر سید عبداله حیدریه تدوین و در شماره چهل و سوم مجله علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی به آدرس www.smsjournal.ir چاپ گردید.

تاریخ:
1399/10/14
تعداد بازدید:
80
منبع: