مديريت مصرف در بخش صنايع

 مديريت بار و انرژي الكتريكي در صنايع

1 ) مقدمه

صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است كه گردش چرخهاي اقتصادي ، توسعه صنعتي و تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن متكي است . از طرف ديگر با توجه به افزايش قابل توجه مصرف انرژي الكتريكي به خصوص در سالهاي اخير و با وجود كمبودهايي كه در تأمين منابع لازم در اين زمينه به چشم مي خورد، لزوم تبيين و اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي بيش از پيش احساس مي شود. در اين ميان مشتركين صنعتي با توجه به سهم قابل ملاحظه اي كه در مصرف برق دارند و با عنايت به ويژگيهايشان ، نقش عمده اي در كنترل بار الكتريكي ايفا مي كنند. ماهيت مصرف در بخش صنعت به گونه اي است كه اين بخش مي تواند در زمان پيك بار شبكه، حداقل بار و انرژي را استفاده كند و حداكثر مصرف خود را به زمان غير پيك بار شبكه منتقل نمايد. از طرف ديگر حساسيت مصرف و مصرف كننده صنعتي نسبت به خاموشيها و قطع برق بيش از ساير مصرف كنندگان است . لذا منطقي است بارهاي صنعتي به منطقه اي حركت كنند كه حداقل امكان قطع انرژي الكتريكي وجود داشته باشد. بر اين اساس ضرورت اعمال سياستهاي مديريت مصرف در بخش صنعت روشن تر مي شود .

2 ) مديريت بار صنعتي

بار صنعتي بنا بر تعريف باري است كه واحد مصرف كننده براي توليد يك يا گروهي از كالاها و خدمات مشابه صنعتي دريافت مي نمايد .هر فعاليتي كه از سوي مشتركين صنعتي و يا سيستم عرضه برق به منظور تغيير شكل منحني بار براي دستيابي به اهداف كاهش بار پيك سيستم ، افزايش ضريب بار و استفاده بهتر از منابع گران قيمت صورت گيرد، مديريت بار صنعتي ناميده مي شود .

3) ساختار بار صنعتي

سازه هاي بار صنعتي را مي توان به 4 بخش تقسيم كرد : روشنايي فرآيند توليد گرمايش و سرمايش بارهاي متفرقه

3-1 ) روشنايي

در كليه فعاليت ها ، تامين روشنايي كافي و مناسب در فضاي كار براي جلوگيري از بروز خستگي و آسيب ديدگي چشم كاركنان از ضروريات اوليه مي باشد. وجود روشنايي كافي بخصوص در مراكز صنعتي ، كارگاه ها از حساسيت بالايي برخوردار است . در محل هاي مذكور احتمال بروز خطرات ناشي از عدم ديد كافي و صحيح افزايش يافته و از اين رو تامين روشنايي با شدت نور كافي در اين مناطق اجتناب ناپذير است.

به طور كلي روشنايي در صنايع به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم مي شود. روشنايي خارجي همانند سيستمهاي مورد استفاده براي معابر و روشنايي داخلي خود شامل دو نوع روشنايي مكانهاي توليد و روشنايي اداري و خدماتي است.
 
بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي روشنايي 

يك سيستم روشنايي بهينه اثرات زير را بدنبال دارد:

افزايش بهره كاري :

روشنائي مناسب سبب كاهش خستگي ديد كاركنان گرديده كه اين امر خود سبب كاهش ضايعات توليد و افزايش بهره وري توليد مي گردد.

افزايش ايمني :

روشنائي منـاسب سبب كاهش خطاهاي انساني مي شود كه متعـاقباً افزايش ايمني در محل كار را بدنبال خواهد داشت.

سيستم هاي بهينه روشنايي در برگيرنده پارامترهاي زير مي باشند :

* شدت روشنايي مناسب و توزيع بهينه آن

* عاري بودن منبع روشنايي از چشمك زدن و درخشندگي بيش از حد

*راندمان بالا

با افزايش ميزان روشنايي مصنوعي درمحيط ، مصرف انرژي سيستم روشنايي نيز افزايش خواهد يافت كه اين امر منجر به افزايش هزينه انرژي مصرفي ميگردد.

با افزايش ميزان روشنايي مصنوعي در محيط مصرف انرژي سيستم روشنايي نيز افزايش خواهد يافت كه اين امر منجر به افزايش هزينه انرژي مصرفي ميگردد. بنابراين بايد سيستم هاي روشنايي بگونه اي طراحي گردند كه علاوه بر برآورده نمودن تمام نيازها و ايجاد شرايط متناسب با نوع كار و فعاليت به لحاظ اقتصادي نيز بهبنه باشند.

با اجراي روش هاي بهينه سازي در سيستم هاي روشنايي ، ميتوان بدون آنكه در تامين ميزان روشنايي لازم مشكلي ايجاد گردد ، مصرف انرژي را تا حد امكان كاهش داد. بر اين اساس و با توجه به نوع فعاليت واحدهاي صنعتي كه معمولاً از نوع غير دقيق مي باشد، ميزان روشنايي لازم در محل هاي مختلف داخل كارخانه عموماً بين 50 تا 300 لوكس برآورد شده است كه البته براي هر منطقه كاري بايد با توجه به نوع كار ، بصورت دقيق تري مشخص گردد.

 روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي روشنايي

  كاهش زمان روشن بودن لامپ ها

كاهش مصرف انرژي از طريق كاهش زمان روشن بودن لامپ ها با اجراي موارد زير امكان پذير است:

* خاموش كردن لامپ ها در مواقع غير ضروري

* خاموش نمودن لامپهاي نزديك به پنجره هايي كه به بيرون ساختمان باز مي شوند

* خاموش نمودن لامپ ها در مكان هاي خالي و غير ضروري

* نصب كليدهاي اتوماتيك و يا تايمر براي روشنايي فضاي بيروني و ...

با توجه به اينكه در مراكز صنعتي ، اپراتورها و بهره بردارها كمتر مبادرت به خاموش نمودن چراغهاي اضافي مي نمايند، بهترين راه براي خاموش كردن لامپ هاي اضافي استفاده از كليدهاي اتوماتيك مي باشد. به اين منظور مثلاً مي توان از حسگرهاي نوري و يا از تايمرهاي ساعتي استفاده نمود. تايمرها را مي توان طوري تنظيم كرد كه در ساعات خاصي از شبانه روز چراغها را روشن يا خاموش كند.

حس گرهاي نوري وسايلي حساس به نور هستند كه بنا به شدت نور طبيعي موجود چراغها را روشن و خاموش مي كنند. با توزيع صحيح چراغها بر روي انشعابات و با استفاده از اين كنترل كننده ها، مي توان چراغها را بگونه اي تنظيم نمود كه مثلاً در هنگام روز چراغهاي اطراف و نزديك به پنجره هاي خارجي (پنجره هايي كه به بيرون باز مي شوند) و تعدادي از خطوط روشنائي داخلي خاموش شده و هنگام شب روشن گردند. استفاده از تجهيزات فوق ، به نحو موثري خاموش شدن چراغهاي اضافي را در طول روز تضمين مي نمايد.

 

كاهش ارتفاع نصب چراغها

هرچه ارتفاع نصب چراغ در يك اتاق بيشتر شود، زاويه فضايي كه در محل چراغ تشكيل مي گردد كوچكتر مي شود و با توجه به منحني پخش نور چراغ، نور كمتري به طور مستقيم به سطح كار مي رسد. لذا ارتفاع نصب چراغ با ضريب بهره نسبت معكوس دارد. بنابراين با كاهش ارتفاع چراغها مي توان تعداد لامپ ها را كاهش داد. از سوي ديگر كم كردن ارتفاع نصب چراغ ها به منظور افزايش ضريب بهره، سبب غير يكنواخت تر شدن نور بر روي سطح كار شده و لذا ارتفاع چراغ ها بايد تا حدي كاهش يابد كه نور بر روي سطح كار غير يكنواخت نگردد.

 

استفاده از روشنايي غير يكنواخت

محيط هاي خاصي وجود دارند كه نياز به يك سطح روشنايي يكنواخت در سرتاسر سالن و يا اتاق دارند، مانند برخي دفاتر كه در آنها از سطح گسترده اي بطور همزمان استفاده مي گردد. اما در بسياري موارد ديگر ، تامين روشنايي غير يكنواخت نيز مناسب است. در اينگونه موارد چراغهاي سقف بايد طوري قرار بگيرند كه روشنايي زيادي را روي ميزها و سطوح كاري ايجاد كنند و بطور محسوس ، نور كمتري را براي محل هاي عبور و قسمت هاي بايگاني و غيره تامين نمايند. در موارد زيادي مي توان اين عمل را با جابجايي تنها تعداد كمي از چراغها از محل هاي مشخصي از اتاق انجام داد.

 

بهينه نمودن سطح شدت روشنايي

كاهش شدت روشنايي مكان هايي كه شدت روشنايي در آنها بيش از مقادير لازم تعيين شده مي باشد، سبب كاهش مصرف انرژي در سيستم روشنايي مي گردد.

 

تعويض چراغها با چراغهاي مناسبتر

راه حل ديگري كه مي توان در برخي موارد بكار گرفت، تعويض نوع چراغ ، نورافكن و منعكس كننده ها به شكلي است كه بتوان كنترل دقيق تري بر روي روشنايي داشت و پرتوهاي نور را تنها در جاهايي كه لازم است متمركز نمود. بدين ترتيب ، با افزايش راندمان عملكرد، مي توان تعداد چراغها با توان مصرفي لامپ ها را بطور قابل ملاحظه اي كاهش داد. اين مسئله به همين اندازه براي روشنايي محيط هاي بيرون نيز صادق است. براي مثال ، مي توان از چراغي استفاده كرد كه پرتوهاي نور را در امتداد سطح به گونه اي بتاباند كه فقط آن ناحيه روشن شود.

 

استفاده موثر از روشنايي روز

در گذشته ساختمان ها به نحوي طراحي مي شدند كه بتوانند از روشنايي طبيعي استفاده كنند. سهولت استفاده از نور مصنوعي و امكان كنترل شدت روشنايي آن ، روند توسعه و تكميل اين شيوه را كند كرد، ولي امروزه در طرح هاي معماري ، بازگشتي به سمت استفاده از روشنايي طبيعي مشاهده مي گردد. در ساختمان ها به راحتي مي توان از روشنايي روز در بخش هاي پيراموني ساختمان كه در مجاورت فضاي بيرون قرار دارند، استفاده كرد. در نواحي مركزي ساختمان، استفاده از روشنايي روز ، مستلزم طراحي دقيق تر و پيچيده تر معماري ساختمان است، با اين وجود امروزه تجارب بسياري در طراحي و اجراي اين گونه ساختمان ها به منظور بهره مندي از روشنايي روز در فضاهاي داخلي و مركزي آنها كسب شده است. بديهي است در ساختمان هاي يك طبقه با سهولت بيشتري مي توان از روشنايي روز استفاده كرد. به همين ترتيب استفاده از روشنايي طبيعي در بسياري از محيطهاي صنعتي نيز عملي است. از سوي ديگر مي توان عملكرد چراغها را توسط سلول هاي نوري (فتوسل) كه در خارج از ساختمان نصب مي شود كنترل كرد. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه با صرف هزينه اي بسيار ناچيز مي توان صرفه جويي قابل ملاحظه اي را تنها با خاموش كردن لامپ هاي اضافي انجام داد. اين عمل علاوه بركاهش هزينه انرژي ، باعث افزايش طول عمر لامپ نيز مي گردد كه از اين طريق نيز صرفه جويي مالي قابل ملاحظه اي حاصل مي شود.

 

بالاست ها

بالاست هاي مغناطيسي ، انرژي را مشابه مكانيزم اتلاف انرژي در ترانسفورماتورها تلف مي كنند. وقتي كه لامپ خاموش مي شود، بالاست انرژي مصرف نمي كند، ولي غالباً اتفاق مي افتد كه در برنامه كاهش لامپها به منظور صرفه جويي انرژي ، برخي لامپ ها از مدار خارج شده و بقيه در مدار باقي مي مانند. از سوي ديگر بالاست لامپ هاي سوخته و يا نيم سوز نيز معمولاً در مدار باقي مي ماند. در اين وضعيت، وقتي مدار تغذيه مي شود، اگرچه لامپ ها خارج شده اند، ولي بالاست ها همچنان انرژي را تلف مي كنند. با جدا كردن بالاست ها مي توان تلفـات انرژي ناشي از در مدار بودن آنها را كاهش داد. در اين راستـا، استفاده از بالاست هاي الكترونيكي به جاي بالاست هاي مغناطيسي، كاهش قابل ملاحظه اي مصرف انرژي را بدنبال خواهد داشت.

 

تميز كردن چراغها، لامپ ها و سطوح ديوارها

تميز كردن سطح چراغها، لامپ ها و سطوح ديوارها سبب افزايش شدت روشنايي گرديده و افزايش ضريب نگهداري را بدنبال دارد. حتي در محيط هاي خيلي تميز هم پس از سه سال استفاده از چراغ ها، به دليل كثيفي سطح لامپ ها و انعكاس دهنده ها، تا 15 درصد از روشنايي خروجي كاسته مي شود. اين امر در محيط هاي كارگاهي تاثير شديدتري در كاهش روشنايي خروجي خواهد داشت. به اين منظور حباب لامپ ها و سطوح انعكاس دهنده نور، هر چند ماه يك بار بايد كاملاً تميز گردند. فاصله زماني تميز كردن لامپها بستگي به شرايط محيطي محل قرار گرفتن لامپ ها دارد.

 

 توجه به رنگ محيط اطراف و باز تابش آن

از آنجايي كه رنگهاي تيره جاذب نور هستند، سطح روشنايي واقعي يك اتاق تحت تاثير رنگ و خصوصيات بازتابش سطح ديوارها، سقف و كف قرار مي گيرد. در كارگاه هاي صنعتي اغلب با تميز كردن ديوارها يا رنگ كردن آنها با رنگهاي روشن تر ميتوان شدت روشنايي را بهبود بخشيد. در واقع استفاده از رنگ هاي روشن سبب افزايش ضريب بهره روشنايي مي گردد كه نتيجه آن افزايش شدت روشنايي ميباشد.

 نكات قابل توجه :

- حتي الامكان از نور طبيعي استفاده گردد و با نصب پنجره هاي مناسب و رنگ آميزي روشن ديوارها ، از نياز به نور مصنوعي در روز كاسته شود .

- به ميزان روشنايي استاندارد و طراحي روشنايي مناسب در محل كار و در محيطهاي غير كاري توجه شده و از نور مصنوعي در حد نياز استفاده گردد . همچنين در صورت امكان روشنايي موضعي براي فرآيند توليد به كار گرفته شود .

- امكان استفاده از لامپهايي با بازدهي بيشتر و مصرف كمتر مورد بررسي و اقدام قرار گيرد .

- نسبت به تميز كردن لامپها اقدام شود و بهره نوري آنها مورد توجه قرار گيرد .

- استفاده از چشم الكترونيكي و تايمر براي روشنايي معابر و محلهايي كه نياز به نور دائم ندارند مورد بررسي و اقدام قرار گيرد .

- تأثير حرارت لامپهاي پر وات در تهويه مد نظر قرار گيرد .

  3-2) فرآيند توليد

مهمترين مؤلفه بار مصرف كنندگان صنعتي ، مؤلفه فرايند توليد است. اين بخش شامل دستگاههايي است كه مستقيماً در امر توليد دخالت دارند . مهمترين عناصر مصرف كننده انرژي الكتريكي در اين دستگاهها ، موتورها و كوره هاي الكتريكي هستند. در ادامه به نكاتي در زمينه استفاده بهتر از اين وسايل اشاره مي شود :

3-2-1) موتورهاي الكتريكي

- امكان استفاده از موتورهاي با دور قابل تنظيم مورد بررسي قرار گيرد .

- دقت شود موتورها با ولتاژ نامي كار كنند . در اين رابطه مي توان از تنظيم كننده هاي ولتاژ تغذيه استفاده كرد، زيرا تغيير در ولتاژ تغذيه مي تواند باعث افزايش تلفات انرژي شود .

- سعي شود بار موتورها به اندازه توان نامي آنها باشد و در صورتي كه به قدرت كمتري نياز است، از موتورهاي با قدرت كمتر استفاده شود زيرا موتورهاي بزرگ به راحتي موتورهاي كوچك قابل مانور كردن نيستند و تلفات آنها در حالت كم باري زيادتر است .

- با توجه به اينكه موتورها در محيط خنك بهتر كار مي كنند بايد محيط كار آنها طوري در نظر گرفته شود كه گرماي ايجاد شده توسط موتورها به راحتي تهويه گردد. لازم به ذكر است كه گرماي محيط در ميزان تلفات انرژي موتور نقش دارد .

- با برنامه ريزي مناسب چه از لحاظ توان و چه از لحاظ زمان ، از خاموش و روشن كردن بيش از حد موتورها جلوگيري به عمل آيد .

- كاهش اصطكاك در سيستمهاي مكانيكي كه توسط موتورها حركت مي كنند مانند چرخ دنده ها ، غلطكها ، بلبرينگها و مد نظر قرار گيرد .

- در صورت امكان ، براي حمل و نقل مواد از وسايل مكانيكي غير برقي استفاده شود و در صورت ضرورت استفاده از تسمه نقاله برقي، زمان آن به ساعات كم باري شبكه منتقل شود .

3-2-2) كوره هاي الكتريكي

- امكان استفاده از سيستم هاي كنترل اتوماتيك و نصب تجهيزات مناسب كنترل مصرف برق در كوره ها مورد بررسي قرار گيرد .

- در صورت امكان ، طرحهاي جديد كوره هاي كم مصرف و پر بازده به كار گرفته شوند .

- افزايش مواد روان ساز به شارژ كوره، مصرف برق آن را كاهش خواهد داد .

- روشهاي پيش گرمايش مواد بررسي و استفاده شوند .

- با عايق بندي مناسب ، تلفات تبادل حرارتي كوره با محيط كاهش داده شود .

- با تنظيم جريان و ولتاژ مناسب، در جهت افزايش راندمان كوره ها اقدام گردد .

- با افزايش سرعت تخليه كوره و يا در مواردي شكستن سرباره ، از اتلاف انرژي الكتريكي جلوگيري به عمل آيد .

3-3) سيستم گرمايشي و سرمايشي

به علت وسعت فضاي بخشهاي توليدي كارخانه ها و كارگاهها ، دستگاههاي سرد كننده يا گرم كننده مربوطه نسبت به بخشهاي خانگي و تجاري از ظرفيت و قدرت بالاتري برخوردار هستند. از اينرو از هوا ساز و ساير واحدهاي گرمايش صنعتي استفاده مي شود . سرمايش بخشهاي اداري كارخانه ها در اكثر موارد مشابه بار تجاري است .

نكاتي كه در اين بخش بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

- در زمان طراحي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي با توجه به شرايط آب و هوايي ، موقعيت جغرافيايي و جهت ساختمان از حداكثر نور و گرماي خورشيد و تهويه طبيعي استفاده شود .

- امكان استفاده از سيستمهاي جذبي به جاي سيستمهاي سرمايشي تراكمي بررسي شده و در صورت كارايي از سيستم جذبي استفاده گردد .

- امكان عايق كاري ديوارها ، كف و سقف سالنها و ساختمانها به خصوص در زمان ساخت بناهاي جديد به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي مد نظر قرار گيرد .

- امكان استفاده از آب كندانسور به عنوان آب گرم مصرفي كارخانه بررسي شده و از اتلاف آب گرم در محيط كار جداً جلوگيري شود .

- ظرفيت سيستم تهويه بايد با نياز واقعي منطبق باشد و سيستمهايي كه تنها با درصدي از ظرفيت خود كار مي كنند ، از مدار خارج شوند.

- نسبت به تميز كردن و سرويس به موقع سيستم اقدام شده و ضمن عايق كاري مناسب لوله ها و اتصالات از نشتي آنها جلوگيري به عمل آيد .

- جهت تنظيم سرما و گرماي محيط از ترموستات استفاده شده و با توجه به نياز فصل ، درجه آن به طور مناسب تنظيم گردد.

3-4) بارهاي متفرقه

دستگاههايي در واحدهاي صنعتي وجود دارد كه از لحاظ نوع استفاده به سه مؤلفه مطرح شده متعلق نيستند. برخي از اين دستگاهها عبارتند از فن ، آب سردكن ، رايانه ، دستگاه تكثير ، دستگاههاي مورد استفاده در بخشهاي خدمات ، تعمير و نگهداري.

بديهي است رعايت شرايط عملكرد صحيح هر دستگاه و استفاده بهينه از آنها در راستاي برنامه هاي مديريت مصرف ، امري منطقي و مطلوب است .

4 ) برخي از راهكارهاي مديريت بار صنعتي

انتخاب يك روش مديريت بار براي صنعت خاص بستگي به عوامل مختلفي همچون شكل فعلي منحني بار ، تغييرات مطلوب و مورد نظر در آن ، فرآيندها و ساختار بارهاي غير ضروري ، نرخهاي ديماند و انرژي و دارد. به هنگام مطالعه مديريت بار ضروري است بدانيم كدام بارها مديريت پذيرند و چگونه ويژگيهاي آنها بر انتخاب روش مديريت بار تأثير دارد. در اينجا به برخي راهكارهاي مديريت بار صنعتي اشاره مي شود :

4-1) سيستمهاي گرمايش دو سوختي

اين سيستمها ممكن است براي گرم كردن محيط يا تأمين حرارت بخشهايي از فرايند استفاده شود.در اين حالت از برق با پائين ترين نرخ و يك يا چند سوخت ديگر استفاده مي كنند .

4-2) سيستم اولويت دهي بار يا كنترل بار

سيستمي است كه بر مبناي شرايط مشخص شده براي كنترل ، بارها را به گونه اي مديريت مي نمايد كه با خاموش و روشن كردن آنها، قدرت مصرفي كارخانه را در طي ساعات پيك شبكه به حداقل برساند. بارهاي با ضرورت كمتر همانند فن هاي تهويه داراي اولويت كمتر و بارهاي مربوط به فرآيند اصلي داراي اولويت بيشتري هستند . روش كنترل بستگي به ساختار تعرفه، شكل منحني بار كارخانه، تعداد و خواص بارهاي در نظر گرفته شده و اهداف مطلوب برنامه مديريت بار دارد . اين سيستم مي تواند از تايمرهاي خيلي ساده و محدود كننده هاي بار تا سيستمهاي مبتني بر ميكرو كامپيوتر و يا مراكز كامپيوتر را در برگيرد.

4-3) برنامه ريزي مجدد فرآيندها يا قسمتهايي از فرايندها

اين روش باعث مي شود قسمتهايي از فرآيند به زمانهاي ديگري از روز منتقل شود. در اين مورد بايد امكان ذخيره سازي و ظرفيت لازم براي انبار كردن محصولات خروجي هر بخش فرايند وجود داشته باشد .

4-4) ذخيره سازي انرژي ، سرما و مواد مياني فرايند

انرژي ممكن است به صورت حرارتي در آب و سرما ممكن است در يخ و يا مخلوط آب و يخ ذخيره گردد. منظور از ذخيره سازي مواد مياني ، توانايي ذخيره سازي مواد در بين بخشهاي مختلف توليد است . عملكرد واحدهاي ذخيره كننده بايد با واحدهاي فرآيند مطابقت داشته باشد . واحدهاي ذخيره سازي در زمان غير پيك شارژ و در زمان پيك دشارژ مي شوند. به هنگام طراحي واحدهاي ذخيره كننده، در نظر گرفتن تلفات بسيار مهم است .

4-5) توليد دو منظوره يا نيروگاه اختصاصي

بعضي از مشتركين برق اقدام به توليد برق براي خود مي كنند، به طوري كه بخشي از نياز كارخانه يا كل آن را برآورده مي سازند كه روشي مفيد و اثر بخش مي باشد .

4-6 ) فرايندهاي جديد

ممكن است اين روش جزو راههاي مديريت بار تلقي نگردد ولي مي توان آن را جزو عوامل موثر در تقاضاي برق دانست .

لازم به ذكر است علاوه بر موارد ذكر شده ، تغيير در برنامه ريزي توليد ، تغيير شيفت كاري پرسنل ، حذف مراحل اضافي روند توليد و اصلاح و رفع عيوب فرآيند جزو روشهاي مديريت بار تلقي مي شوند.

5) مديريت انرژي

مجموعه اقداماتي كه در جهت بهره برداري مؤثر از منابع انرژي موجود ( نوع پايان پذير ) صورت مي گيرد مديريت انرژي نام دارد كه شامل صرفه جويي در مصرف انرژي ، مصرف منطقي و جايگزيني منابع انرژي مي گردد .

5-1) راههاي استفاده منطقي تر از انرژي :

5-1-1) پرهيز از مصارف غير ضروري

كليه مصارفي كه باعث توليد يا خدمات يا رفاه نگردند، غير ضروري هستند، مانند هرز كار كردن ماشين الات ، بيش از حد گرم كردن اتاقها و . به منظور پرهيز از اين مصارف اقدامات فني مانند كليدهاي محدود كننده براي ماشينها و دستور العملهايي براي افراد استفاده كننده از تجهيزات پر مصرف مفيد خواهد بود .

5-1-2) كاهش تقاضاي انرژي مفيد ويژه

اين اقدامات عمدتاً طبيعت فني دارند و شامل عايق بندي حرارتي و طراحي و ساخت بهينه مواد مورد استفاده در فرآيند توليد مي گردند.

5-1-3) بهبود بازده

با روشهايي همچون طراحي بر مبناي مصرف انرژي ، نگهداري دقيق ، استفاده بهينه و اندازه بندي مناسب تجهيزات بر مبناي انرژي مي توان به راندمان بالا براي ماشينهاي توليدي دست يافت .

5-1-4) باز يافت انرژي

بازيافت انرژي در صنايع تقريباً هميشه به معناي بازيافت گرماست . استفاده اقتصادي از گرماي باز مانده تنها به صورتي ممكن است كه اين گرما به شكل متمركز در قالب مواد (آب ، هوا، گاز و مواد جامد ) منتشر گردد و به صورت تلفات سطحي در محدوده وسيعي پخش نشود.

5-1-5) استفاده از منابع انرژي تجديد پذير

انرژي هاي تجديد پذير انرژي هايي هستند كه در كره زمين و خورشيد وجود دارند و خواهند داشت، مانند گرماي درون زمين ، آب اقيانوسها ، انرژي خورشيدي ، آب ، باد ، امواج و جزر و مد . اما انرژي هاي غير قابل تجديد براي تجديد شدن به ميليونها سال زمان نياز دارند مانند نفت ، گاز طبيعي ، زغال سنگ و

5-2) نكات قابل توجه جهت اداره امور انرژي به نحو كارآمد و با اثر بخشي بالا :

- توسعه راهبردي خط مشي هاي مربوط به انرژي

- تشكيل و فعاليت جدي واحد مديريت انرژي

- حمايت دائمي مديريت ارشد

- آموزش صحيح و مداوم

- مميزي انرژي ، بازبيني نحوه مصرف انرژي و بهبود آن

- اعمال سيستم نظارت بر انرژي

- حصول اطمينان از بازدهي انرژي در طراحي و برنامه ريزي كليه فرايندها

- افزايش انگيره و ارتقاء سطح آگاهي كليه كاركنان

- مجهز شدن به مناسبت ترين نوع فن آوري

- ايجاد و پايدار كردن فرهنگ صرفه جويي در انرژي

 

منبع : دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد
تاریخ به روز رسانی:
1395/02/29
تعداد بازدید:
3522