معرفی خدمات

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

شناسه زیرخدمت

دسترسی به خدمت

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های برق منطقه ای(13032117000)

تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117100

 

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117101

 

صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117102

 

صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117103

 

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117104

 

ارائه سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032117105

 

2

ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های برق منطقه ای(13032118000)

افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118100

 

کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118101

 

کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118102

 

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118103

 

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های برق منطقه ای

13032118104

 

آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118105

 

قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118106

 

وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118107

 

تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118108

 

ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118109

 

اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های برق منطقه ای

13032118110

 

3

ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای(13032119000)

برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای

13032119101

 

4

رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق(13032120000)

رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق

13032120000

 

5

ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای(13032122000)

ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای

13032122000

 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/31
تعداد بازدید:
453