ارتباط با معاونین و مدیران

معاونت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی

عنوان پست حکم

شماره

علیرضا امینیان

 معاون منابع انسانی

31102310

مرتضی عباسپور

سرپرست دفترسازماندهی و برنامه ریزی نیروی انسانی  و آموزش

31102313

بابک عموزاده

سرپرست امور کارکنان و رفاه

31102311

ملیحه اسفندیاری

مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

31102312

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

نام و نام خانوادگی

عنوان پست حکم

شماره

مجید فخاریان

معاون برنامه ریزی وتحقیقات

31102353

مجید خطیبی

سرپرست دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

31102336

مجید خطیبی

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

31102338

میثم همتی

مدیر دفتربرنامه ریزی فنی وبراوردبار

33328534

حسین معمم

مدیر دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

31102370

سید مجتبی آگاه

مدیر دفتر بودجه

31102354

     احسان عبدالهی
 مجری دفتر طرح تولید پراکنده

 31102351

معاونت بهره برداری

نام و نام خانوادگی

عنوان پست حکم

شماره

مجید وفایی

سرپرست معاونت بهره برداری

31102111

مسعود رضایی

مدیر امور انتقال شرق

31102369

غلامرضا اساسه

مدیردفترفنی انتقال

31102113

مهدی معینی

مدیرامورانتقال مرکز وغرب

31102355

حسینعلی قدوسی

مدیردفتربازاربرق

31102117

ابراهیم اسدی

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات

31102112

معاونت طرح و توسعه

نام و نام خانوادگی

عنوان پست حکم

شماره

مجید وفایی

معاون طرح وتوسعه

33334913

اصغر آخوندی

مدیر دفتر مهندسی طرح ها

31102364

محمدهادی سالار

مجری طرح پست

31102375

علیجان معینی

مجری طرح خطوط

203-33322002

حمیدرضا معینیان

مجری طرح ساختمان

210-33322002

معاونت مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی

عنوان پست حکم

شماره

علی حسن آبادی

معاون مالی و پشتیبانی و ذیحسابی

31102360

حسن زمانی

مدیر دفتر مالی

31102344

یعسوب قلیچ لی

سرپرست امور تدارکات و بازرگانی

31102362

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/28
تعداد بازدید:
5110