ارتباط با ما
Untitled Document
 
 
 
                       ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۵:۳۵
 
 

معاونت منابع انسانی

عنوان پست حكم

شماره تماس

معاون منابع انساني

33350074 - 333331480

مديردفترسازماندهي و برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش

داخلی 270 - 33322002

مدير امور كاركنان و رفاه

داخلی 281 - 33322002

مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

داخلی 279 - 33322002

رئیس اداره کارگزینی

داخلی 287 - 33322002

رئیس اداره رفاه و بازنشستگی

داخلی 284 - 33322002

 

معاونت برنامه ریزی

عنوان پست حكم

شماره تماس

معاون برنامه ريزي وتحقيقات

33328534

مدير دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد

33325253

مديردفترتحقيقات وكنترل كيفيت تجهيزات

33341470

مديردفتربرنامه ريزي فني وبراوردبار

33328534

مديردفترفن آوري ارتباطات و مديريت اطلاعات

33332721

مديردفتربودجه

داخلی 242 - 33322002

 
 

معاونت بهره برداری

عنوان پست حكم

شماره تماس

معاون بهره برداري

33453240

مدير دفتر فني نظارت بر توليد

33439234

مديردفترفني انتقال

33442023

مديرامورانتقال مرکز وغرب

33442023

مديردفتربازاربرق

33442023

مديرامورديسپاچينگ ومخابرات

33442023

مديرامورانتقال نيروي شرق

32391810

رئیس گروه بهینه سازی

33442023

رئیس اداره نظارت انتقال شرق

32391050

رئیس اداره بهره برداری غرب

34243005

رئیس اداره بهره برداری شرق

32391050

رئیس اداره بهره برداری مرکز

33442023

رئیس گروه نظارت و برنامه ریزی

33442023

رئیس اداره نظارت انتقال مرکزی و غرب

33442023

رئیس گروه مطالعات سیستم و آرشیو اسناد

33442023

 

معاونت طرح و توسعه

عنوان پست حكم

شماره تماس

معاون طرح وتوسعه

33334913

سرپرست مجری طرح پست- مدیر دفتر مهندسی طرح ها

33334913

داخلی 205 - 33322002

مجری طرح ساختمان

داخلی 210 - 33322002

مجری طرح خطوط

داخلی 204 - 33322002

 
 

معاونت مالی و پشتیبانی

عنوان پست حكم

شماره تماس

مديرامورمالي وذيحسابي

33325023

مديرامورتداركات وقراردادها

33346655

سرپرست اداره تدارکات

داخلی 255 - 33322002

ارسال به
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونيک شما
موضوع
توضيحات
فایل ارسالی
تغییر کد امنیتی
کد امنیت