تکریم ارباب رجوع
  
كاربران گرامي:
 
به منظور اگاهي از نظرات  شما در خصوص وضعيت تكريم ارباب رجوع در شركت ، فرم ذيل در نظرگرفته شده است لطفاً در صورت تمايل نسبت به پركردن فرم زير اقدام نماييد.
 
 
 
منبع : روابط عمومي