دفتر آموزش

                                

                                    آمار و وضعيت آموزشي مديران شركت برق منطقه اي سمنان در سال95


سطح مديريتي

تعداد مديران

نوع دوره هاي اجرا شده

جمع كل عملكرد آموزشي

بودجه هزينه شده براي آموزش (به ريال)

 

مشاغل عمومي

مشاغل اختصاصي

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

پايه

زن

5

8

1364

26

1380

21

2538

55

5282

984,101,518

مرد

32

مياني

زن

0

5

72

3

102

13

306

21

480

مرد

4

ارشد

زن

0

1

8

0

0

2

28

3

36

مرد

1

 

آمار نيروي انساني و وضعيت آموزشي دوره هاي اجراشده كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان تا پايان سال 95
 
                                                    (كليه كاركنان به استثناء مديران سطوح پايه ، مياني و ارشد در بخش هاي شغلي 10000 تا 40000 مي باشد)

بخش شغلي

نوع استخدام

جنسيت

تعداد كاركنان*

نوع دوره هاي آموزشي اجرا شده

جمع كل عملكرد آموزش 

بودجه هزينه شده براي آموزش (به ريال)

توجيهي

عمومي

اختصاصي

بهبود مديريت

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

تعداد دوره

نفرساعت

10000

رسمي/دائم

زن

1

0

0

6

114

4

142

0

0

10

256

33,356,054

مرد

3

پيماني/مدت معين

زن

0

مرد

2

20000

رسمي/دائم

زن

0

0

0

8

694

7

794

0

0

15

1488

215,755,813

مرد

9

پيماني/مدت معين

زن

0

مرد

14

30000

رسمي/دائم

زن

1

6

490

9

866

23

1332

12

326

50

3014

385,794,038

مرد

4

پيماني/مدت معين

زن

7

مرد

14

40000

رسمي/دائم

زن

0

6

1190

8

1124

18

2498

11

530

43

5342

923,877,706

مرد

5

پيماني/مدت معين

زن

6

مرد

43

جمع كل

109

12

1680

31

2798

52

4766

23

856

118

10100

1,558,783,611


آمار نيروي انساني و وضعيت آموزشي دوره هاي اجراشده سايركاركنان شركت برق منطقه اي سمنان تا پايان سال 95

ساير كاركنان

تعداد نفرات

تعداد دوره

نفرساعت آموزش اجراشده

بودجه هزينه شده براي آموزش (به ريال)

كارگران  قراداد دائم

12

4

108

4,802,399

كاركنان انجام كار مشخص ،مشاغل كارگري و ماده 124

 

253

29

6034

457,192,843


    وضعيت آموزشي دوره هاي الكترونيكي ،دوره هاي اقتضايي و همايشهاي اجراشده كليه كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان تا پايان سال 95

ساير كاركنان

آموزش به شيوه E-Learning

همايشها

دوره هاي اقتضايي

تعداد دوره

نفرساعت

بودجه هزينه شده به ريال

تعداد همايش

نفرساعت

بودجه هزينه شده به ريال

تعداد دوره

نفرساعت

بودجه هزينه شده به ريال

مديران

6

936

51،408،420

35

1494

220،267،050

4

224

30،109،664

كاركنان

6

2004

72،726،940

30

1308

112،275،512

8

644

127،380،460

سايركاركنان

4

2346

97،408،880

6

768

9،220،300

2

176

19،801،663


تاریخ به روز رسانی:
1396/06/12
تعداد بازدید:
576
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت