معاونت بهره برداری

اهم فعاليت هاي معاونت بهره برداري

 
1 ) بخش اصلاح و بهينه سازي شبكه
 
1-     تكميل آداپتاسيون كليد بريكرهاي روغني كه از سال هاي گذشته آغاز شده بود و بريكرهاي 6 پست قديمي آداپته شده بود و در سال 92 با آداپته نمودن آخرين پست قديمي ميرحاج تكميل گرديد .
2-     - نصب و راه اندازي سري دوم باطريهاي 110 ولت و اصلاح طرح سيستم DC در پست 230 دامغان (نامه اتوماسيوني 5302/33839 مورخه 23/10/92).

3-نصب:     
 
دو عدد رله P122
بر روي فيدرهاي اينكامينگ پست 63 دامغان.

 دو عدد رله P127 در پست شاهرود1(بر روي خطوط بسطام و 230 شاهرود). 

 يك عدد رله P127 بر خط سيمان در پست 63 بسطام.

 يك عدد رله ديفرانسيل بر روي ترانس 2 پست شهيد بسطامي
 
2) بخش ديسپاچينگ و مخابرات
 

1-ارتقاي رويت پذيري شبكه انتقال با انجام پروژه هاي ذيل:

الف)نصب و راه اندازي ترمينالهاي نوري جهت ارسال اطلاعات پستهاي 400 آهوان و 230 شاهرود

ب) نصب و راه اندازي تجهيزات تله متري جهت ارسال اطلاعات پست 230 سيار شاهرود

ج) تغيير بستر مخابراتي پستهاي 400 ميامي ، 230 شاهرود ، 230 سمنان و

 230 گرمسار به فيبر نوري در جهت پايداري بيشتر ارسال اطلاعات به مركز كنترل ديسپاچينگ ملي

د) تعويض CVT 400 كيلوولت پست آهوان در جهت ارتقاي رويت پذيري شبكه انتقال
ه) پايش و رفع نقص هفتگي اشكالات ارسال اطلاعات به مركز ديسپاچينگ ملي
2-مجهز نمودن 100% پستهاي فوق توزيع و بخش فوق توزيع پستهاي انتقال به سيستمهاي تله متري و اسكادا
 
با نصب و راه اندازي سيستم هاي تله متري و اسكادا در پستهاي 230 گرمسار و 400 ميامي(براي بخش فوق توزيع آنها) و همچنين نصب و راه اندازي آن سيستمها در پستهاي 63 شاهرود1 ، 63كالپوش و 63چاشم ، كليه پستهاي فوق توزيع به سيستمهاي ارسال اطلاعات مجهز شده و در مركز كنترل ديسپاچينگ فوق توزيع رويت و كنترل مي گردند 
 

3-توسعه و بهبود شبكه راديويي شركت شامل :

 الف) مطالعه وضعيت فعلي شبكه و يافتن محدوديتها و نقاط كور شبكه راديويي واحد

ب) طراحي شبكه جديد راديويي شركت

ج) پيگيري دريافت مجوز جهت ايستگاههاي جديد راديويي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

د) مكان يابي سايت هاي تكرار كننده راديويي براي 8 ايستگاه و شروع فرآيند استعلام و مناقصه نصب دكل هاي مخابراتي    

ه )خريد و نصب و راه اندازي دستگاه هاي بي سيم ثابت ، دستي و تكرار كننده براي پست هاي انتقال و فوق توزيع
 
4-تهيه بانك اطلاعاتي و عملكرد تجهيزات پستها مطابق با نقشه تك خط
 
در جهت سهولت دسترسي به اطلاعات و دستورالعمل هاي هر پست و همچنين عملكرد خروج تجهيزات با دلايل مختلف ، اين بانك اطلاعاتي تهيه و در حال تكميل مي باشد و خصوصا در مواقع بروز خطا با آناليز عملكردهاي قبلي ،جهت تصميم گيري استفاده مي گردد
 
5-تهيه منظم بانك اطلاعاتي خروج تجهيزات
 
با توجه به ارسال منظم گزارش روزانه و ثبت عملكرد ورود و خروج تجهيزات در شبكه ، اين اطلاعات در پايان هر ماه جمع آوري و بسته به نوع خروج (نت- خودكار- اضطراري و...) كد گذاري شده و بر اساس آن كليه گزارشات و شاخصهاي مربوطه استخراج ميشود.
 

6- بروز رساني مدارات اينترفيس پستها در حين انجام سرويس ساليانه تجهيزات و تطابق سيستمهاي موجود پست ، با سيستمهاي اتوماسيون و مركز كنترل ديسپاچينگ در تمامي پست هاي فوق توزيع

3 ) بخش خطوط

1- با اجراي سيستم بازرس هوشيار در خط هاي انتقال در سال هاي گذشته در سال 92 نيز براي خطوط فوق توزيع انجام گرديد . 

2- تكميل جوشكاري دكل ها كه طي سال هاي گذشته 75% آن ها انجام شده بود با جوشكاري 25% باقيمانده در سال 92 جوشكاري دكل ها تكميل گرديد. 
 
3-افزايش فاصله بين هادي فاز بالا و كراس آرم فاز وسط 131 دستگاه دكل هاي كماني در خطوط 63 كيلوولت شاهرود ميامي ، دامغان مهماندوست ، شاهرود مهماندوست و شاهرود1 بسطام جهت جلوگيري از بروز اتصالي خطوط بر اثر نشستن پرنده روي كراس آرم فاز وسط دكل هاي فوق.

 4 ) بخش بازار برق
 
نصب و راه اندازي تعداد 420 دستگاه كنتوربازاربرق برروي خطوط وترانس هاي انتقال وفوق توزيع ( ACE6000 و LS7000 و MK6E)وقرائت از راه دور كنتورها.

5) بخش تعميرات و نگه داري
 
1- تحقق صد در صدي اجراي برنامه هاي زمانبندي با تشكيل جلسات منظم ماهيانه.
 

2- استخراج فرآيندهاي معاونت بهره برداري جهت پياده سازي واستقرار نرم افزار جامع بهره برداري  كه در فازاول 5 فرآيند زير در حال پياده سازي مي باشد:

پايگاه اطلاعاتي تجهيزات وپستها.

رفع نواقص.

برنامه زمان بندي .

درخواست صدور ضمانتنامه.

عملكرد خروج تجهيزات.
 
3-تعميرات اساسي تپ چنچر هاي ترانسهاي انتقال وفوق توزيع ، بطوريكه تا پايان سال 92 تعداد 41 دستگاه كه معادل 100% ترانسهاي مورد نياز جهت تعميرات اساسي مي باشد انجام پذيرفته است .همچنين تعداد 7دستگاه براي سال 93 و15دستگاه براي سال 94 پيش بيني گرديده است
 
4-مكانيزاسيون و شبكه نمودن ميترهاي پستها
 
5-پيگيري جهت كفايت رله هاي فركانسي و پايش وكنترل ماهيانه آن وتوزيع بهينه ومناسب حذف بار فركانسي در سطح استان ودر پائين ترين سطح

6 ) بخش بهره برداري پستها
 
-پيگيري جهت Un man  نمودن پستها و بررسي چالشها والزمات آن وتهيه دستور العمل مشترك با نمايندگان معاونت طرح وتوسعه .

2-فعال سازي ودر مدار قرار گرفتن كليه ركلوزرها بر روي 100% فيدرهاي 20 كيلوولت مورد درخواست شركت توزيع.

3-تهيه فايل اكسل محدوديت هاي شبكه انتقال و فوق توزيع به تفكيك هر پست شامل نقاط ضعف سيستمي مشاهده شده در حوادث يا مطالعات و ارائه به شركت توانير به صورت ماهيانه .

1-    پيگيري نقاط ضعف استخراج شده در حوادث در جلسات كميته تحليل حوادث .  

5-از جمله اقدامات انجام شده در جهت تحليل حوادث و جلوگيري از تكرار گسترش حوادث مي توان به موارد زير اشاره نمود :

1-    برگزاري مستمر جلسات تحليل حوادث در مناطق غرب و شرق .

2-    استخراج فايل آماري حوادث 6 ساله خط و ترانس و ارائه راهكاري اصلاحي به منظور جلوگيري از تكرار حادثه .

3-    بررسي حضوري حوادث مهم و گسترش يافته در شبكه ارائه گزارش تحليل حادثه.

4-    ايجاد كتابچه تحليل حوادث به همراه گزارشات تحليلي و آماري به تفكيك تجهيزات و سطوح ولتاژي.

5-    ارائه گزارش هاي مقايسه اي حوادث با مدت مشابه سال قبل به صورت شش ماهه و ساليانه .

6-ايجاد DATA BASE GRAFICI و ايجاد رويه بروزرساني آن شامل :

1-    دياگرام تك خطي حفاظتي .

2-    كليه تنظيمات رله هاي حفاظتي.

3-    اطلاعات NAME PLATE ترانس هاي جريان و ولتاژ .

4-  اطلاعات مربوط به سطح اتصال كوتاه پست .

7- ايجاد كارگروه ها و تفاهم نامه هاي همكاري با برق منطقه اي مازندران جهت تبادل تجربيات

8- ايجاد نرم افزار SETTING گذاري رله هاي پست هاي فوق توزيع

9- قرائت مكانيزه مقادير و حذف كارت آمپر بصورت پايلوت در پستهاي جنوب سمنان ،آرادان ،230 دامغان و...

10-مجهز نمودن 12 پست فوق توزيع به سيستم اتوماسيون محلي

با توجه به مزاياي سيستم اتوماسيون محلي و متمركز بودن عمليات مانيتورينگ و كنترل ، اين سيستم در 9 پست فوق توزيع در سالهاي قبل نصب و راه اندازي و بروزرساني شده است. در سال 92 اين سيستم براي پستهاي 63 شرق 2 ، شاهرود 2 و بسطام نيز نصب و راه اندازي گرديده است

·     7 )بخش توليد و نيروگاه

·     نظارت بر تغيير و تحول نيروگاه سمنان و واگذاري آن به شركت گهر انرژي

·     اخذ پروانه توليد دايم نيروگاه شاهرود

·     پيگيري برقراري سيستم    CONDITION MONITORING

·     تحويل لوازم يدكي از سازمان توسعه و نظارت بر آماده سازي انبار و پيگيري جهت مكانيزه نمودن آن

·    بررسي و تعيين شرح وظايف پيمانكار O & M و مشاور نيروگاه شاهرود

8) بخش ايمني

·     انجام بازديد هاي ايمني از پستها ،انبار وگروهاي عملياتي خط ،پست ،رلياژ و مخابرات

·   تشكيل جلسات منظم ايمني به منظور بررسي موارد ايمني و حوادث ناشي از كار و تعيين استراتژي هاي لازم و ارائه راهكارهاي بازدارنده به صورت ماهيانه در مناطق سمنان ،گرمسار ،دامغان وشاهرود

تاریخ به روز رسانی:
1393/04/11
تعداد بازدید:
874
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت