خط و پست

 

گزارش پيشرفت فيزيكي پستهاي انتقال در دست اقدام - اسفند سال 1392


رديف

نام پروژه

نسبت تبديل

ترانسفورماتور
(مگاولت آمپر)‌

خازن يا
 راكتور

تاريخ پروژه

پيشرفت
فيزيكي

اعتبار
(ميليون ريال )‌

اقدامات
 انجام شده

اقدامات
باقيمانده

مشاور


تعداد

ظرفيت

شروع

پيش بيني
خاتمه

يك ماه
 اخير

كل

پيش بيني شده
 كل

عملكرد


1

پست 400 ميامي
خريد نصب راكتور و بي مربوطه

400/63

1

200

1

90

93

5%

24%

 

 

انتخاب مشاور
 نهايي شدن اسناد مناقصه
 فروش اسناد مناقصه
 بازگشايي اسناد فني و مالي و بررسي پيشنهادات فني و مالي پيمانكاران
 انتخاب پيمانكار و مبادله قرارداد
 پرداخت پيش پرداخت
 تحويل زمين و شروع طراحي تفصيلي پروژه
ارسال مشخصات فني راكتور پروژه
تست كارخانه اي راكتور شنت و نوترال

 

مشانير


2

احداث پست 230 شاهرود 2

230/63

2

160

-

87

92

0%

97%

 

 

اجراي فونداسيون استراكچرها
 اجراي فونداسيون ، اسكلت
BCR
 اجراي فونداسيون گنتري
تست و حمل تجهيزات به پست
تكميل فونداسيون ترانس قدرت و كمكي
نصب سازه هاي تجهيزات
 اجراي سيستم زمين
 تجهيزات
HV نصب شده است .
 حمل و تخليه ترانسهاي قدرت و كمكي
نصب ترانس هاي قدرت و كمكي
حمل تابلوهاو مارشالينگ
 حمل تابلوهاي حفاظت كنترل
 اتمام وايرينگ
نصب رله ها
 انجام عمليات تست و راه اندازي بخش
HV
تست و راه اندازي

 

مشانير


گزارش پيشرفت فيزيكي پستهاي فوق توزيع در دست اقدام -بهمن سال 1392


رديف

نام پروژه

نسبت تبديل

ترانسفورماتور
(مگاولت آمپر)‌

خازن يا
 راكتور

تاريخ پروژه

پيشرفت
فيزيكي

اعتبار
(ميليون ريال )‌

اقدامات انجام
شده

اقدامات
باقيمانده

مشاور


تعداد

ظرفيت

شروع

پيش بيني
خاتمه

 ماه
 اخير

كل

پيش بيني شده
 كل

عملكرد


3

پست 63 اميركبير ( سمنان )

63/20

2

40

2*4.8

89

94

0%

19%

 

 

تصرف زمين
 انتخاب مشاور
انتخاب پيمانكار ديواركشي و شروع عمليات 
 تامين يك دستگاه ترانس قدرت و كمكي
 انعقاد قرارداد و پيش پرداخت براي خريد ترانس دوم قدرت و كمكي
 اتمام ديواركشي پست
برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار عمليات اجرائي پست
انعقاد و مبادله قرارداد


توس اشتات


4

پست63 البرز ( شاهرود )

63/20

2

40

2*4.8

89

94

2%

24%

 

 

 - تهيه اسناد مناقصه
- تصرف زمين
- انتخاب مشاور
- انعقاد قرارداد خريد ترانس و پرداخت پيش پرداخت
 انتخاب پيمانكار ديواركشي و آغاز عمليات اجرائي آن
خريد ترانسفورماتور قدرت و كمكي
 شروع برگزاري مناقصه
 فروش اسناد مناقصه
 بازگشايي اسناد فني
 اتمام ديواركشي پست
انتخاب پيمانكار احداث پست و عمليات اجرايي وانعقاد قرارداد

 

توس اشتات


5

 پست 63/20 شهرك صنعتي گرمسار

63/20

2

40

_

90

94

1%

25%

 

 

تصرف زمين
 انتخاب پيمانكار ديواركشي
 عمليات بتن ريزي فونداسيون ديوار محوطه
اتمام ديواركشي پست 
تهيه و نهايي شدن ا سناد مناقصه پست
برگزاري مناقصه و بازگشايي اسناد فني مناقصه
انتخاب پيمانكار اجرايي و مبادله قرارداد
-تحويل كارگاه
- ارسال مدارك و طراحي پست
-آغاز عمليات اجرايي پروژه

 

توس اشتات


6

پست 63/20 ابريشم گرمسار

63/20

2

40

2*4.8

89

95

0%

7%

 

 

تصرف زمين
خريد ترانسفورماتور قدرت و كمكي و حمل آن به انبارانتخاب پيمانكار ديواركشي

 

مشانير
7

پست 63/20 شهرك صنعتي شاهرود

63/20

2

40

2*4.8

90

95

0%

6%

 

 

تصرف زمين
انتخاب پيمانكار ديواركشي
اتمام فونداسيون ديوار محوطه
اتمام ديواركشي پست

 

 
رديف

نام پروژه

نسبت تبديل

ترانسفورماتور
(مگاولت آمپر)‌

خازن يا
 راكتور

تاريخ پروژه

پيشرفت
فيزيكي

اعتبار
(ميليون ريال )‌

اقدامات
 انجام شده

اقدامات
باقيمانده

مشاور


تعداد

ظرفيت

شروع

پيش بيني
خاتمه

يك ماه
 اخير

كل

پيش بيني شده
 كل

عملكرد


8

توسعه و افزايش قدرت
پست 63 كيلوولت جنت آباد

63/20

3

30

3*4/8

91

93

25%

70%

 

 

انتخاب مشاور
برگزاري مناقصه وبازگشايي اسناد فني پيمانكاران
انتخاب پيمانكار و مبادله قرارداد 
تامين ترانسفورماتور قدرت و كمكي
-تحويل زمين پروژه واحداث فونداسيون هاي فيدر ترانس
- نصب تجهيزات

عمليات تست و راه اندازي

مشانير


9

توسعه و افزايش قدرت
پست 63 كيلوولت شرق 2 سمنان

63/20

3

40

3*4/8

91

93

6%

43%

 

 

انتخاب مشاور
برگزاري مناقصه وبازگشايي اسناد فني پيمانكاران
انتخاب پيمانكار و مبادله قرارداد وتحويل زمين پروژه
تامين ترانسفورماتور قدرت و كمكي

 

مشانير


10

احداث پست 63 تاريخانه دامغان

63/20

2

40

2*4.8

91

94

2%

9%

 

 

انعقاد قرارداد جهت خريد 2 دستگاه ترانسفورماتور
انتخاب پيمانكار ديواركشي
خريد يك دستگاه ترانسفورماتور قدرت

 

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1393/08/07
تعداد بازدید:
1315