معاونت منابع انساني

اهم فعاليت هاي صورت گرفته معاونت منابع انساني در سال 1396

   دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

1.       برگزاري آموزش و كارگاه خودارزيابي با همكاري مشاور ؛

2.       تعيين پروژه هاي بهبود بر اساس مدل سرآمدي EFQM ؛

3.       تدوين مجلد شناسنامه پروژه هاي بهبود و گزارش خودارزيابي .

4.       نگهداشت و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008  ،  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي    OHSAS 18001:2007  و   سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001: 2004    .  

  1. برگزاري مستمر جلسات كميسيون توسعه مديريت در راستاي عملياتي سازي نقشه راه اصلاح نظام اداري و ابلاغيه هاي هيات وزيران و وزارت نيرو ؛
  2. پيگيري برگزاري مستمرجلسات كميته هاي پنجگانه كميسيون توسعه مديريت و اجراي مصوبات آنها .
  3. برگزاري مستمر جلسات هفتگي تفكر استراتژيك با حضور مقام محترم مديريت عامل ، اعضاي هيات مديره ، معاونين و مديران مستقل با ديدگاه نگرش استراتژيك به مديريت سرمايه هاي فكري و هوشمندي استراتژيك در راستاي اقتصاد مقاومتي و بمنظور شناخت نيازها ، كسب اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل درست آنها براي دستيابي به اهداف شركت  ؛

8.      پايش مستمر برنامه عملياتي سال 1396 شركت در بازه هاي زماني تعيين شده ؛

9.      بررسي ، تجزيه و تحليل و ارائه راه حل  مشكلات و چالش هايي كه منجر به عدم دستيابي به اهداف پيش بيني شده برنامه هاي شركت گرديده است ؛

10.    تدوين برنامه هاي عملياتي سال 1397 شركت جهت  ابلاغ به معاونتها و دفاتر مستقل .

  1.  اخذ نتايج مميزي يكپارچه صنعت برق سال 95 از دبيرخانه مميزي يكپارچه صنعت برق شركت توانير ، پيگيري بررسي و تجزيه و تحليل توسط مسئولين واحدهاي شركت  ؛
  2.  برگزاري جلسات تجزيه و تحليل نتايج مميزي صنعت برق و تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مناسب و پيگيري آنها تا حصول نتيجه مطلوب ؛
  3. توسط پاسخگويان شركت ؛
  4.  تدوين گزارش تحليلي " مميزي صنعت برق از سال 1389 الي 1396 در شركت برق منطقه اي سمنان " ؛
  5.  برگزاري مميزي داخلي صنعت برق و جلسات مرتبط به بررسي ، تجزيه و تحليل نتايج مميزي و تعيين اقدام هاي اصلاحي و پيشگيرانه .

16.    بررسي و تجزيه و تحليل كميته هاي موجود ؛

17.   ساختار دهي به كميته ها (ادغام، حذف و...) ؛

18.   تدوين پيش نويس مجلد شناسنامه كميته هاي شركت بانضمام ارتباط ساختار سازماني غير رسمي (ساختار كميته ها) با ساختارسازماني رسمي شركت .

19.    تجزيه و تحليل اطلاعات ارزيابي عملكرد سال 95 شركت بر مبناي نتايج ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجايي سال 1396 ؛

20.    تدوين مجلد " گزارش تحليل نتايج ارزيابي عملكرد سال 1395 (جشنواره شهيد رجايي سال 1396) شركت برق منطقه اي سمنان " ؛

21.   اخذ شاخص ها ارزيابي عملكرد سال 1396 از استانداري و تفكيك و ابلاغ آن به واحدها ؛

22.   جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات و مستندات مربوط به شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1396 جهت ارائه به استانداري و شركت توانير از طريق نرم افزار تسما ؛

23.   جمع آوري اطلاعات و مستندات مرتبط به حوزه هاي تعيين شده

24.   بررسي و تحليل اطلاعات و مستندات و ارسال به جشنواره

25.   تدوين و بازنگري مستندات مورد نياز از جمله آئين نامه اجرايي پذيرش و بررسي پيشنهادها و ... ؛

26.   اصلاح ساختار كارگروههاي نظام پيشنهادها در راستاي تسهيل و تسريع در روند بررسي پيشنهادها.

27.   برگزاري آموزش و انجام امور تبليغاتي و فرهنگ سازي در سطح استان بمنظور توسعه و ترويج نظام پيشنهادها

  1.   حضور در جشنواره ملي نظام پيشنهادها

 

 

 

 

 

 

 

اداره سلامت ،رفاه و بازنشستگي

 

1-      اجراي قوانين و مقررات و  تهيه و تدوين انواع دستورالعمل هاي رفاهي

2-      برنامه ريزي و هماهنگي در اداره امور رفاهي كاركنان شامل تامين خدمات درماني ، بيمه عمر و حوادث ، پرداخت وامهاي مختلف ، پرداخت كمكهاي نقدي و عقد قرارداد با مراكز فرهنگي ورزشي ،رستوران ، مراكز خريد و...

3-      انتخاب شركتهاي ارائه دهنده خدمات درماني (بيمه) با توجه به ارزيابي هاي انجام شده همچنين تهيه پيش نويس قراردادهاي خدمات درماني با آن مراكز

4-      تنظيم و اعلام اسامي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها به شركت بيمه از طريق مكاتبه با شركت بيمه گر به منظور انجام خدمات درماني، عمر و حوادث و پيگيري و اقدام لازم در خصوص دريافت خسارت

5-      اقدام لازم در خصوص سنجش سلامت كاركنان (طرح چكاپ) و حضور پزشك معتمد در محل شركت.

6-       بررسي و مكاتبات لازم در خصوص مساعدت درماني همكاران (شاغل و بازنشسته) در شوراي درمان

7-      انجام كليه امور مربوط به بازنشستگي كاركنان جمع آوري (جمع آوري سوابق بيمه اي ، بررسي شرايط بازنشستگي ،پاداش سنوات  و ...)

8-      برنامه ريزي در انجام نظر سنجي از كاركنان در خصوص ارائه خدمات رفاهي، ورزشي ، درماني،بازنشستگي و تجزيه و تحليل آن و تهيه گزارش به مراجع مربوط جهت بهبود ارائه خدمات در آينده

9-      برنامه ريزي جهت حضور و مشاركت كاركنان در فعاليت ها و مسابقات ورزشي در سطح شركت ،صنعت آب و برق استان ، وزارت نيرو و فراهم سازي بستر نشاط و سلامت كاركنان بت توسعه و ترويج فرهنگ ورزش همگاني

10-  كسب مقامهاي متعدد در مسابقات استاني و كشوري در رشته هاي جودو و تنيس ،كسب رتبه داور نمونه ليگ برتر تكواندو  و  سرمربيگري تيم ملي تكواندو پومسه دانشجويان اعزامي به مسابقات المپيك دانشجويان چين تايپه توسط كاركنان

 

دفترسازماندهي ، برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش

1.    تدوين نظامنامه تفويض اختيار مديران شركت برق منطقه اي سمنان

2.    بروز رساني شرح وظايف واحدها و پستهاي سازماني سطوح مديريتي

3.    توسعه و تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه از طريق بكارگيري 8640 نفر ساعت كارآموز

4.    گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه از طريق پذيرش دانشجويان 15 دانشگاه و موسسه آموزش عالي براي انجام كارآموزي

5.       اختتاميه پروژه آموزشي توسعه مديريت 2 با اجراي 4560 نفرساعت آموزشهاي توان مند سازي مديران . ( بسته آموزشي فوق مشتمل بر 16 عنوان دوره آموزشي  از سامانه آموزشي مديران به مدت 114 ساعت مي باشد كه بصورت كارگاهي در طي 2 سال اجرا و قريب به 80% اهداف رفتاري محقق گرديد .) 

6.       ارائه مقاله «بهبود عملكرد سرمايه انساني با توانمند سازي هدف مند مديران شركت برق منطقه اي سمنان » در كنفرانس بين المللي مديريت . ( بر گرفته از نتايج پروژه آموزشي توسعه مديريت 2 )

7.       اجراي 1432  نفر ساعت دوره آموزشي در حوزه توان مندسازي مديران

8.       اجراي 1432  نفر ساعت دوره هاي آموزشي حوزه توان مند سازي مديران

9.       اجراي 1788 نفر ساعت دوره آموزشي آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس

10.   اجراي 2360  نفر ساعت برنامه  آموزشي در حوزه توان مندسازي منابع انساني

11.   اجراي 2288 نفر ساعت دوره آموزشي در حوزه خانواده

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/05
تعداد بازدید:
286