اطلاعات تبادل و توزيع انرژي

جدول تبادل و توزيع انرژي در سال 96

رديف شرح مقدار
(ميليون كيلووات ساعت)
1 توليد انرژي خالص (در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع ) 2243.2
2 خريد انرژي از شركتهاي همجوار ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع) 2240.8
3 خريد انرژي برون مرزي (واردات انرژي برق) 0.0
4 ورودي از صنايع 0.0
جمع كل انرژي توليد و خريداري شده (درسطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع) 4484.1
5 فروش انرژي به شركتهاي همجوار ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع) 1233.83
6 فروش انرژي به شركتهاي توزيع 2678.63
7 تبادل انرژي مستقيم به صنايع  ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع) 485.29
8 فروش انرژي برون مرزي (صادرات انرژي برق) 0.0
9 توليد انرژي خالص در سطح ولتاژ شبكه توزيع (ديزلهاي تحت پوشش) 8.35
10 خريد انرژي از شركتهاي همجوار ( در سطح ولتاژ شبكه توزيع) 0.06
جمع كل انرژي توليد و خريداري شده (درسطح ولتاژ توزيع) 8.41
11 فروش انرژي به شركتهاي همجوار ( در سطح ولتاژ توزيع) 0.7
12 فروش مستقيم انرژي به صنايع ( در سطح ولتاژ توزيع) 0.0
13 مصرف داخلي پستها ( در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع) -
تلفات انرژي شبكه انتقال و فوق توزيع تحت مديريت ( درصد) 2.071
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/04
تعداد بازدید:
263