معاونت برنامه ريزي و تحقيقات
Untitled Document

اهم فعاليتهاي دفتر مشتركين و مديريت مصرف :
- اطلاع رساني تعرفه هاي برق و بخشنامه ها و اطلاعيه هاي مربوط به مشتركين
- پيگيري مستمر و كنترل و نظارت و اهتمام و تلاش به منظور وصول بدهي بهاي برق مصرفي مشتركين
- تشكيل جلسات كميته وصول مطالبات به منظور وصول بدهي و بهبود آن
- انجام استعلام از شركت توانير در رابطه با ابهامات احتمالي در مورد نامه ها ، اطلاعيه و بخشنامه هاي ابلاغي
- پاسخ به نامه ها و مكاتبات مشتركين
- قرائت و شماره برداري و برداشت اطلاعات كنتور مشتركين بصورت ماهيانه و پردازش آنها جهت صدور صورتحساب مشتركين
- ورود اطلاعات قرائت به سيستم فروش انرژي و صدور صورتحساب مشتركين به تعداد 72 فقره
- بررسي و تائيد صورتحسابهاي صادره و ارسال جهت مشتركين
- ثبت و اعمال وصوليهاي بهاي برق مصرفي در سيستم فروش و وصول انرژي
- تهيه و تكميل جداول و آمار و گزارشات درخواستي شركت توانير
- تامين برق متقاضيان (بررسي درخواست متقاضيان ، تهيه و ارسال اعلام شرايط تامين برق ، انعقاد قرارداد تامين برق و ... )
- ارائه خدمات پس از فروش به مشتركين (تغيير تعرفه ، تغيير نام ، تغيير كد تعرفه و ... )
- نظارت و پيگيري بر اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي تامين برق
- پاسخگويي به متقاضيان و مشتركين در خصوص آئين نامه و تعرفه
- پيگيري جهت اجراي بخشنامه هاي كاهش بار توسط مشتركين (مكاتبه و مذاكره با مشتركين بمنظور جلب همكاري آنها ،انعقاد توافق نامه ، كنترل بار و انجام محاسبات مربوط به تشويق بابت همكاريهاي بعمل آمده (
- پيگيري و انجام فعاليتهاي مديريت مصرف ( تشكيل كميته مديريت مصرف ، بكارگيري ديزل ژنراتور در فصل تابستان و ...)
- پيگيري جهت اجراي دستورالعمل الگوي مصرف در صنايع مشول
- برگزاري جلسات كميسون عالي انشعابات ، ستاد اصلاح الگوي مصرف و كميته انتخاب زمين پست و پي گيري مصوبات صورتجلسات مربوطه

اهم فعاليتهاي دفتر بودجه :

- تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي طرحهاي انتقال و فوق توزيع و طرحهاي سرمايه گذاري از منابع داخلي و مبادله موافقت نامه هاي مذكور با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و شركت توانير
- تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي اصلاحي سال 1394
- تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه اصلاحي سال 1394 و پيشنهاد بودجه سال 1395 در قالب نرم افزار
- تامين و تصويب اعتبار مورد نياز در سال 94 و تخصيص منابع جهت پروژه هاي در دست اجراي شركت
- بررسي و كنترل و تامين اعتبار دستور كار و قرارداد پروژه هاي اجرايي شركت

 اهم فعاليتهاي دفتر تحقيقات :

- ارزشيابي آثار علمي سال 94
- تشويـق فعاليتهاي علمـي و پژوهشي-سال 93(پايان نامه)
- بر اســاس قرارداد شمــاره  152/92 پروژه تحقيقــاتي «  ارزيابي قابليت اطمينـــان شبكه انتقال و فوق توزيع موجـــود و آينده شركت برق منطقه اي سمنان » -  ناظر محترم پروژه ،  آقــاي دكتــر بــانژاد  وهشتاد درصد پيشرفت فيزيكي كل پروژه - پرداخـت حــق الــزحمه مرحلــه دوم
- حق الزحمه مرحله اول   نظارت پروژه«  ارزيابي قابليت اطمينـــان شبكه انتقال و فوق توزيع موجـــود و آينده شركت برق منطقه اي سمنان  توسط  دكتر مهدوي نژاد-92/208
كارشناسي داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
- مرحلـــه اول پروژه تحقيقاتــــي  120/94  «  طراحي مدل كاربردي به منظور توانمندسازي كاركنان با توجه به فرايندهاي بحراني و كليدي سازمـان و اهـداف اسـتراتژيك شركت برق منطقه اي سمنان» ، توسط ناظــر محترم آقاي دكتر محمد همتـــي
- مربوط به قرارداد خدمــــات نظارتـي پروژه تحقيقاتـــــــي « طـراحي مـدل كـاربردي به مـنظور تـوانـمندســـازي كـاركـنان با تـوجه به فـراينـــدهـاي بحـرانــي و كلـيـدي سـازمـــان و اهـــداف اسـتراتژيـك شـركـــت بـرق مـنطقه اي سمنــــان»   مربوط به پرداخت  30 درصد  حق الزحمــه نظارت  به آقاي- دكتر محمد همتــي
- باقيمانده  قرارداد شمـــاره267/88 «  خريد يك دستگـــاه تستر جامع رله هاي قـــدرت » و تحويل قطعي دستگاه تستـــر مذكور - دانشگاه صنعتي اميركبيــــر
- تجهيزآزمايشگاه دانشكده مهندسي برق ( در جهت بستر سازي پژوهشي )
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/05
تعداد بازدید:
659
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت