معاونت طرح و توسعه

 اهم فعاليت هاي صورت گرفته در معاونت طرح و توسعه  در سال 93

 اهم فعاليتهاي عمومي اداري معاونت طرح و توسعه :

1.       تعمير و بازسازي ساختمان نگهباني و حراست ورودي شركت

2.       تعمير و بازسازي مامورسراي پست 230 شاهرود

3.       محوطه سازي ضلع شمالي ساختمان IT

4.       تعمير و بازسازي سر درب  ورودي شركت

5.       تعمير و بازسازي دو واحد از ساختمان هاي جنب پست 63 دامغان

6.       تعمير و بازسازي واحد 2 طبقه اول مامورسراي شهميرزاد

7.       اجراي فنس بانك خازني گرمسار

8.       محوطه سازي پاركينگ ديسپاچينگ

9.        تعمير و بازسازي سالن ورزشي شاهرود

10.    تعمير وبازسازي نمازخانه  شركت برق منطقه اي سمنان

  اهم فعاليتهاي صورت گرفته در دفتر حقوقـي

1.      رفع معارضين مسير خطوط انتقال فوق توزيع نيروي برق از جمله رفع معارض و پرداخت در مرحله اجراي فوندانسيون خط 63 كيلوولت ابريشم گرمسار  رفع معارض در جهت اجراي مرحله برج بندي و سيمكشي خط 63 كيلوولت شاهرود- بسطام و رفع معارضين خط63 البرز شاهرود در مرحله اجراي فوندانسيون.

2.      رفع تجاوز از حـريم خطوط انتقال فوق توزيع در سطح استان و خطوط انتقال خارج از استان كه با اخذ دستور از مقامات قضايي و اجراي رفع تجاوز با همكاري مراجع انتظامي انجام گرديد.

3.      اجراي عمليات تك برگي نمودن اسناد مالكيت دفترچه اي املاك شركت از طريق اداره ثبت اسناد و املاك در سطح استان و اخذ برخي اسناد تك برگي.

4.      اجراي مراحل مستندسازي اموال غيرمنقول و امـلاك فاقد سند مالكيت شركت از طريق دستگاههاي دولتي مربوطه.

5.      پيگيري موضوع تملك اراضي جهت احداث پست 63 كيلوولت ابريشم گرمسار و پست 63 تاريخانه دامغان و پست 400 كيلوولت ايوانكي و نيز پست هاي پيشنهادي شهرك گلستان و پست 63 كيلوولت شاهرود 3.

 

 

                                                                                                                    
تاریخ به روز رسانی:
1394/07/07
تعداد بازدید:
962